Vanesssa MaesVanaf de zomer 2021 wordt Oudeschap Blijft versterkt met de methodiek van Parallel Solo Ouderschap (PSO). In de komende maanden zal OSB hier dieper op ingaan, maar vanaf september 2021 zal de methodiek PSO getraind gaan worden in Nederland. Vanessa Maes, die aan de basis van deze methodiek staat, zal ook binnen OSB een stem krijgen. Net als bij OSB en PSO gaat het om de kinderen die in een kwetsbare positie zitten door een conflictueuse scheiding. PSO wordt vanaf september getraind. Informatie en opgave gaat via deze pagina. Binnenkort wordt er veel meer informatie gegeven over deze methodiek. We zijn blij dat Vanessa ons in deze visie gaat ondersteunen. Maar wat is nou precies Parallel Solo Ouderschap. 

 

Het parallel solo ouderschap (PSO) zoals deze  werd uitgewerkt door Vanessa Maes is een systeemtheoretische visie, oorspronkelijk gebaseerd op het gedachtengoed van Lieve Cottyn en aangevuld met andere ideëen en concepten uit diverse therapeutische stromingen. De basishouding is één van geweldloos verzet en waardengericht handelen. De visie is  gebouwd op de wetenschap dat kinderen en jongeren lijden onder het aanslepende conflict na een scheiding of relatiebreuk, dat het conflictueus ouderschap een kind in de knel zet èn op de overtuiging dat elke betrokkene een invloed kan hebben op dit conflict, ofwel de-escalerend ofwel escalerend.  Binnen PSO wordt sterk geloofd dat elke ouder het beste wil voor zijn/haar kind maar dat de kwetsuren van een ouder, de chronische stress-situatie van een scheiding èn het aanslepende conflict de ouder uitdaagt en een mist creëert, waardoor de belangen van het kind soms onvoldoende zichtbaar zijn voor deze ouder.  Het is het conflict waar de ouder in vast zit dat destructief is voor het kind,  niet de ouders zelf. Het is wel de verantwoordelijkheid van de ouder om zich anders tav het conflict te verhouden.

We hebben ook een webinar gehouden over Parallel Solo Ouderschap. Deze video is te vinden door op onderstaande afbeelding te klikken. 
webin

 

De focus van PSO is de ouder-kind relatie. Binnen deze visie van PSO wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouders. Er wordt evenmin (rechtstreeks) ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders. Binnen PSO wordt gewerkt vanuit de cirkel van invloed. In een (conflict)scheiding trachten ouders nog vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In de context van conflict leidt dit echter tot escalaties, met meer frustraties en spanningen tot gevolg. Er wordt met de ouder gezocht naar waar deze wèl invloed op heeft. Tijdens individuele gesprekken wordt gewerkt met elke ouder, die een hulpvraag heeft. Er is geen medewerking van de andere ouder nodig.

De focus  van het PSO is het versterken van  de ouder indentiteit ,zodat deze ouder opnieuw steviger kan staan in diens ouderschap, ook al blijft de situatie gespannen en conflictueus, met steeds het kind in beeld. Er wordt ingezoomd op wat een kind van zijn ouder in een bepaalde ontwikkelingsfase nodig heeft, rekening houdend met  de context van een (conflict)scheiding en wat deze ouder daar zelf in kan betekenen. Vanuit PSO is de focus zeer duidelijk de ouder-kindrelatie, met respect voor de relatie van het kind met beide ouders. Er wordt ruimte gecreëerd voor de bezorgdheden van een ouder over de last die het kind ervaart in beide leefwerelden en er wordt gezocht hoe de ouder het kind hierin kan bijstaan (steunen – sturen – stimuleren).

De ouder wordt uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen communicatie en beslissingen, zelfs wanneer het conflict of de provocaties aanhouden. De ouder wordt geleerd de spiraal van actie-reactie te doorbreken en zelf terug opvoedingskeuzes te kunnen maken ifv de eigen waarden en normen. Tenslotte wordt de ouder ondersteund het verschil van de eigen leefwereld met de leefwereld van de andere ouder toe te laten en te verdragen en wordt gezocht wat nodig is om de andere ouder, ondank het eigen verdriet en wantrouwen toch bestaansrecht te blijven geven als ouder van het kind.

PSO is  individuele oudertherapie aan één van beide ouders. Wanneer voor beide ouders dergelijk traject aangewezen is, gebeurt dit door verschillende therapeuten.  Een situatie van hoogconflict creëert een hyperalertheid bij ouders, waardoor een houding van meerzijdige partijdigheid door de betrokkenen niet verdragen wordt.

Laatste nieuws